Referat af generalforsamling torsdag d. 18/10-2012

Posted by on / 0 Comments

Referat af generalforsamling torsdag d. 18/10-2012

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Valg af 1 stemmetæller

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag, herunder også fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag: Hvad gør vi med det faldende medlemstal?

Er udbuddet for bredt, smalt eller mangler der en bedre reklame fra os, måske fra vores hjemmeside. Her kan komme et resultat der vil kræve en afstemning om hvad fremtiden skal bringe. Hvad vil vi med VH?

Bestyrelsens andet forslag. Vi vil gerne have ændret vedtægterne således ar det ikke er nødvendigt at sende mail ud 6 uger før en generalforsamling. Vi mener at 4 uger er tids nok.

Valg af de i § 3 nævnte personer

en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode

et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode

en suppleant, der vælges for ét år

Eventuelt

 

 

Ad 1.)

Anna valgt til både dirigent samt referent

 

Ad 2)

Sanne blev valgt til stemmetæller

 

Ad 3)

 

Det har været et stille år, med de sædvanelige aktiviteter. Vi har haft en sommerafslutning med en flot tilslutning og et julearrangement, ligeledes med en flot tilslutning. Fastelavn med boller og hygge.

Desuden har vi været til hundesvøm med vores hunde. Det var et godt initiativ, som vi forventer at gentage.

Medlemstallet har været faldende og de sidste mange gange har der været få medlemmer til træning. Vi håber på at dette ændre sig nu vi er gået over til søndagstræningen. Dette er også noget vi i bestyrelsen har valgt at sætte på dagsorden, så mere herom senere.

Vores hjemmeside er endelig ved at blive opdateret. Vi har fået Daniel (mod en mindre betaling) til at opdatere vores hjemmeside. Forslag til rettelser modtages gerne.  Der er nu lagt ind med alle bestyrelsesreferater. Under sidste nyt står en opdateret træningsplan og der er flyttet rund på nogle ting. Se gerne under aktiviteter.

 

Bestyrelsens beretning er godkendt

 

Ad 4)

Gennemgang af regnskab v. kasserer Jens Bartholin.

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen

 

 

Ad 5)

Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet på kr. 700,00 fastholdes.

Dette blev vedtaget.

 

Budgettet for 2013 er uændret i forhold til 2012

 

Ad 6)

Behandling af indkomne forslag

Hvad gør vi med det faldne medlemstal?

Forslag om at der blev mere tid til fri-leg

Skal vi starte kl. 10.30 i stedet.?

Det blev vedtaget at vi forsætter med at starte søndag kl. 10, og slutter 1½ time efter kl. 11.30

Der skal være en rød tråd i træningen, forstået på den måde at det primære er soft agility, derefter skal der være yderligere ét område der fokuseres på.

 

Ad 7)

Ændring af vedtægter, så en varsel på 4 uger med udsendelse af generalforsamling bør være nok, i stedet for de i dag 6 uger.

Ændringen til 4 uger blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 8)

Valg af de i § 3 nævnte personer

en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode – Jens Bartholin blev genvalgt

et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode – Anna Pent blev genvalgt

en suppleant, der vælges for ét år – Bjarne Petersen

 

Ad 9)

Arbejdsdag på gården. Hugning af flis på Skovgården.

Dag i foråret skal findes.

 

Juleafslutning d. 25. nov. 2012. Der serveres æbleskiver. Der vil være julehygge med hunde og deres familier.

 

  1. okt. har Værløse Hundeskole 10 års jubilæum. En evt. fejring vil blive i løbet af foråret/sommer 2013.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2