Referat fra generalforsamling d. 28/9 – 09

Posted by on / 0 Comments

Referat fra generalforsamling i Værløse Hundeskole d. 28/9 – 09 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 1 stemmetæller
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Info fra trænere
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af de i § 3 nævnte personer
  § 3 Bestyrelsen Til at lede Foreningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af: – en formand, der vælges i ulige år for en toårig periode- en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode- et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode- en suppleant, der vælges for ét år- en revisor, der vælges i ulige år for en toårig periode. Afgår et bestyrelsesmedlem indenfor en valgperiode, indkaldes suppleanten og nyvalg finder sted på førstkommende generalforsamling.Den valgte bestyrelse bestemmer selv sin forretningsorden
 9. Eventuelt

Ad 1) Susanne (Sofus), som var 1 af 9 tilstedeværende.

Ad 2) Susanne (Sofus)

Ad 3)  Bestyrelsens beretning for året der gik. Vi har igen i år haft en stor udskiftning af medlemmer, dog har vi fastholdt medlemstallet på 20 betalende medlemmer  Vi havde et pænt fremmøde ved juleafslutningen hvor vi lavede en lille Rally prøve. Efter prøven blev der hygget med Gløgg og æbleskiver. Sanne og jeg har været på Rally kursus og lært en masse om banebygning mm. Efter kurset besluttede vi at købe nogle skilteholdere til Rally skiltene, disse giver et dejligt overblik over banen. Og vi har nemmere ved at gå en Rallybane. Vi havde i maj en gåtur fra Værløse hvor der også var forskellige lydighedsøvelser undervejs. Træningen: Kørekort til hund, og spor har været en del af vores træningsprogram i år, ligesom Rally er blevet en stor del af vores træning. Dog skal vi ikke glemme vores soft agility, som jo også fylder meget i vores træning. Vi forsøger at variere hver træningsgang med lidt af hvert så der er til enhvers behov / lyst. Vi er altid interesserede i at få  feed back fra Jer.Jeg er nu officielt blevet træner, har stadig meget at lærer. men prøver så godt jeg kan. J Sommerafslutning: ( Desværre kunne jeg ikke selv deltage, var på Island, ØV )Men har hørt at det var en god og hyggelig sommerafslutning, med et flotfremmøde. De spiste pizza, drak øl og vand.Bagefter var der et gennemløb af en Rallybane og en agilitybane, med en sammenlagt tidsmåling.   Jeg har hørt at det var en sjov og dejlig afslutning på forårs sæsonen    Opvisning ved Værløse Bymidte. Vi har netop haft mulighed for at fremvise soft agility sammen med Schæferhunde Klubben Kreds 55, i anledningen af dyrenes dag. Desværre var det med for kort varsel, og mange kunne ikke deltage. Overholder vi vores egne vedtægter? Vi bør overveje om vi overholder vores vedtægter eller om de måske skal justeres lidt.I vedtægterne står der blandt andet, at vores formål er at udbrede soft agility. Vi tager sjældent ud og viser hvad Soft agility er. Dette skyldes oftest manglende tid fra os trænere. Det er min opfattelse at det ikke er så vigtigt for vores medlemmer.Kan vi udbrede kendskabet til soft agility på en anden måde? Eller gør vi det godt nok via vores hjemmeside? Hver måned får vi ca. 2-4 henvendelser via vores hjemmeside af folk, der ønsker at vide mere om Soft agility, men også fra folk som synes det lyder alle tiders og gerne vil blive skrevet op på venteliste.Jeg vil meget gerne høre hvad medlemmerne mener. Vi har på vores hjemmeside lagt alle referater fra bestyrelsesmøderne. Hvis I er interesseret kan I til hver en tid gå derind og læse lidt om hvad vi laver på vores møder og i er meget velkomne til at komme med input til vores møder.  Tak for dette år.  Karina Trégart

Ad 4) kassereren var desværre blevet syg, men havde indleveret regnskabet til formanden, og det blev gennemgået og godkendt, uden anmærkninger.

Ad 5) Der var ikke noget fremlagt budget, men der budgetteres med indkøb af ny flytbar bom, Jens undersøger prisen. Da regnskabet ser fornuftigt ud – vedtog vi et uændret kontingent på 700,- kr.

Ad 6) Sanne havde følgende info:Først vil jeg sige tak til Karina, fordi hun gerne vil være træner, og jeg er sikker på det er noget vi alle vil få stor glæde af!Jeg har lovet at undersøge Frederikssund Hundesvøm – Det har jeg ikke fået gjort – UNDSKYLD, UNDSKYLD.Vi havde engang en plan, der lå på hjemmesiden, og som viste hvad der ville blive undervist i til hver træningsgang. Er der behov for at fortsætte med dette? Efter almindelig diskussion, blev vi enige om at såfremt kalenderen var ajourført med hvornår der var træning eller anden aktivitet, var det ikke nødvendigt i detaljer at vide hvad der blev undervist i?Vi kan godt arrangere nogle ting udenfor træningspladsen, f.eks trafikprøve, udholdenhedsprøve, skovture med eller uden undervisning. Jeg synes der er god stemning til træningen, blot kunne jeg godt ønske mig at vi alle blev mere opmærksomme på hinanden, f.eks ved at hjælpe med posen, eller andet, hvor der er behov for en hånd – og huske ikke at stå i vejen for en hundefører der arbejder med sin hund.Jeg glæder mig hver gang til at komme til træning og er meget glad for at undervise i Værløse hundeskole. Jens havde følgende info:Jens vil gerne undersøge hundesvøm Frederikssund.Jens understreger igen vigtigheden af at holde afstand mellem hundene, både når de står bundet, men også når man går forbi hinanden, der er ingen grund til at der opstår ballade, og at nogle hunde føler sig presset.Når der afsluttes med løse hunde der løber rundt og leger – er det meningen at ejerne skal gå rundt i stedet for at stå stille, da hunden kan begynde at udvise rettighed over ejerens territorie.Bløde godbidder bør anvendes på træningsbanen, da de nemmere kan sluges hurtigt og sørg for at de ikke tabes eller på anden måde ender i græsset, til stor forvirring og frustration for den næste eller de næste hunde på banen.

Ad 7) Der var ingen indkomne forslag, men der var nogle spørgsmål:
Der var tidligere blevet lovet et hegn mod øst (mod det levende hegn), kommer det op?Jens har indkøbt hegnet, men begrundelsen var at hundeføreren stadig skal være opmærksom på sin hund, og ikke gå ud fra at hegnet holder hunden inde. Ligeledes skal der bankes pæle i, og det kræver en aftale med gården, derfor er tidspunktet endnu ikke fastlagt.
Hvor ofte er der forslag om at variere træningen med f.eks gåtur?Det drejer sig om ca. 1 gang hvert ½ år. – svarende til 2 gange pr. sæson.
Kan man forestille sig træningen delt op i øvede og begyndere?Det vil være mere velegnet at tage en træner fra, til at tage sig af de nye, f.eks 1 kvarter i starten, til introduktion generelt i klubben, hvad vi står for, og hvad vi gerne vil med træningen. Evt. kan man forkorte banerne til de nye, så hundene ikke skal så meget igennem de føste gange og de øvede ikke skal vente så længe.

Ad 8) Ifølge §3 skulle der vælges en formand og her genopstillede Karina og hun blev valgt med applaus

.Så skulle der vælges en ny kasserer da Heidi ikke længere er medlem af Værløse Hundeskole. Der blev Max valgt med applaus.

Der skulle ikke vælges nyt bestyrelsesmedlem, da Anna (Buster) først er på valg næste år.Der skulle vælges suppleant og her genopstillede Susanne (Sofus) og blev valgt med applaus.

Så skulle der vælges en revisor, da Bo ikke længere er aktiv i klubben. Her blev Susanne (Sofus) Valgt med applaus.Vi snakkede kort om at finde en revisorsuppleant, her blev Henrik (Sofus) foreslået, og han modtager valget.

Ad 9) Eventuelt:
Den nye formand synes det er på tide at tage klubbens regler op til fornyet revision – det kunne alle tilslutte sig.
Der lød en stor tak til trænerne som er så engagerede og entusiastiske, det kunne alle tilslutte sig.
Fra trænerne lød der en tak for den udviste opførsel på træningspladsen.
Sanne skal på kursus i 1. hjælp til hunde.
Jens har tidligere med stor succes arrangeret besøg hos beredskabsstyrelsen – er det evt. et arrangement der kan gentages?
Vil der evt. være tilslutning til et arrangement hvor vi inviterer en dyrlæge til at komme og fortælle bredt om forskellige ting i forhold til det at holde hund, f.eks sikkerhed i trafikken?

Det blev kort diskuteret om vi evt. kan begynde træningen med 15 min. snak om hunderelaterede emner – Vi blev enige om, at hvis der var et behov for evt. emner, kunne vi holde et møde en anden hverdag, hvor vi kunne kombinere det med f.eks en dyrlæge, som tidligere omtalt.

Tak for et godt møde.
Rettelse til referat:

Den årlige generalforsamling er blevet rykket til d. 28/09. Den bliver afholdt hjemme hos Karina

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2